Techniki pakowania

Techniki pakowania

Pakowanie

W zakresie naszych wdroz?en? znajduja? sie? liczne projekty, dotycza?ce procesu pakowania gotowego wyrobu. Gło?wnym celem dla uz?ytkownika takich systemo?w jest automatyzacja procesu, zwie?kszenie jego wydajnos?ci oraz podniesienie standardo?w technologicznych. Gwarantuje to przyspieszenie pracy całej tas?my, nie umniejszaja?c przy tym włas?ciwemu zapakowaniu kaz?dego elementu .

Techniki pakowania musza? zostac? odpowiednio dostosowane do potrzeb wydajnos?ciowych zakładu – w miejscach, gdzie istotny jest czas oraz masowa produkcja, zostana? wykorzystane inne rozwia?zania, niz? w halach nakierunkowanych na pojedyncze sztuki. Istotna jest ro?wniez? sama branz?a, poniewaz? maszyny pakuja?ce powinny zostac? inaczej zaprojektowane oraz zaprogramowane w przypadku kontaktu z krucha? z?ywnos?cia?, niz? cze?s?ci motoryzacyjnych. Dlatego tak istotne jest dokładne zapoznanie sie? z działalnos?cia? Klienta przed przysta?pieniem do realizacji zlecenia.

Jednym z projekto?w, zrealizowanych dla inwestora z branz?y cukierniczej była wymiana istnieja?cych nape?do?w maszyny na znacznie szybsze i dokładniejsze serwo nape?dy. W wyniku wdroz?enia oprogramowania, cie?cie opakowania odbywa sie? w tzw. ?locie? , co pozwoliło na uzyskanie wie?kszej wydajnos?ci o 100% oraz znacza?cej poprawy dokładnos?ci cie?cia (z tolerancja? do 1 mm).

Innym, innowacyjnym rozwia?zaniem technicznym w tym obszarze, kto?rego wdroz?eniem moz?emy sie? pochwalic? jest modernizacja systemu sterowania maszyny wykorzystywanej do wyrobo?w mie?snych. Wdroz?ona koncepcja pozwoliła inwestorowi na uzyskanie az? szes?ciokrotnego zwie?kszenia wydajnos?ci.

Automatyka przemysłowa wymaga duz?ego dos?wiadczenia, kreatywnos?ci, a takz?e zaplecza technicznego. Bez tych elemento?w nie zostanie ona zrealizowana we włas?ciwy sposo?b, wia?z?a?c sie? z brakiem korzys?ci ekonomicznych dla przedsie?biorstwa.


pozostała oferta