Systemy transportujące

Systemy transportujące

Rozwiązania prototypowe

Dostarczamy kompletne systemy transportuja?ce i dozuja?ce do maszyn obsługuja?cych wyroby gotowe oraz poszczego?lne podzespoły. Zostaja? one odpowiednio dostosowane do przyszłego przeznaczenia – dotyczy to nie tylko samego typu produkto?w (m.in. chemicznych, spoz?ywczych), ale ro?wniez? ich postaci: sypkiej, stałej, ciekłej. Ro?wnie istotne jest dopasowanie długos?ci linii oraz moduło?w, w szczego?lnos?ci w przypadku gromadzenia na jednej linii produkto?w z wielu, ro?z?nych z?ro?deł.

Jako dos?wiadczony producent linii transportuja?cych i dozuja?cych dokładnie zapoznajemy sie? z działalnos?cia? naszych Kliento?w, przed przysta?pieniem do zaprojektowania oraz wykonania najodpowiedniejszych rozwia?zan?. Dopasowujemy sie? nie tylko do oczekiwan? i wytycznych Kliento?w, ale ro?wniez? słuz?ymy własnymi sugestiami oraz pomysłami, aby osia?gna?c? jak najlepsze rezultaty. Nalez?y do nich zwie?kszenie wydajnos?ci, obniz?enie koszto?w automatyzacji, a takz?e podniesienia jakos?ci wykonawstwa (w tym dokładniejszego dozowania).

Jednym z projekto?w, kto?rym moz?emy sie? pochwalic? było zaprojektowanie oraz wdroz?enia układu sterowania dla wewne?trznego przenoszenia gotowego wyrobu. Ła?czna długos?c? transportu produkto?w przekraczała 100 metro?w. Zadaniem systemu było zebranie wyrobo?w z kilku maszyn pakuja?cych i dostarczenie ich do magazynu zakładu.

Opracowalis?my ro?wniez? rozwia?zanie do materiało?w sypkich, tj. ma?ka dla urza?dzen? pracuja?cych w młynie. Układ pełnił funkcje? globalnego systemu, transportuja?c materiały ro?wniez? pomie?dzy poszczego?lnymi kondygnacjami obiektu.


pozostała oferta