Systemy informatyczne

Systemy informatyczne

Oprogramowanie informatyczne

Na potrzeby naszych kliento?w, opracowujemy aplikacje pod Windows. Tworzymy oprogramowanie informatyczne maszyn, a takz?e do systemo?w cia?głego pomiaru emisji zanieczyszczen?, pochodza?cych z zakładu utylizacji odpado?w medycznych. Praca nad tym rozwia?zaniem wymagała duz?ego zaangaz?owania kadry inz?ynierskiej, ale w efekcie moz?emy pochwalic? sie? produktem, kto?ry w łatwy sposo?b moz?emy zaimplementowac? na tego typu obiektach.

Wykorzystywane systemy informatyczne w przemys?le umoz?liwiaja? archiwizacje? istotnych parametro?w pracy maszyny sterowanego obiektu. Dane, kto?re sa? rejestrowane w bazach sa? łatwe do interpretacji przez personel zarza?dzaja?cy. Wspo?lnie z uz?ytkownikiem naszych produkto?w wyznaczamy charakterystyczne punkty opracowywanych aplikacji. W wyniku czego uz?ytkownik otrzymuje system, pozwalaja?cy na opracowanie raporto?w produkcyjnych dotycza?cych: z?ywotnos?ci maszyny, zestawien? tabelarycznych, wykreso?w archiwalnych, czy tez? wykreso?w aktualnych danych produkcyjnych.

Kaz?dy przygotowany przez nas system informatyczny zapewnia znaczne zwie?kszenie szybkos?ci oraz wydajnos?ci procesu produkcyjnego. Kadra moz?e łatwo opracowac? najbardziej optymalne parametry, poro?wnuja?c wyniki oraz testuja?c nowe rozwia?zania. W rezultacie maszyny pracuja? sprawniej, nie traca?c przy tym na wysokiej jakos?ci kaz?dego zrealizowanego zadania. Oprogramowanie pozwala tez? prosto przygotowac? raport z wynikami, kto?ry moz?e naste?pnie zostac? przedstawiony zarza?dowi ba?dz? klientom.

Ponadto nasze oprogramowania informatyczne znajduja? zastosowanie w kaz?dej branz?y przemysłowej – od rolniczej, przez chemiczna? i spoz?ywcza?, po motoryzacyjna?. Czyli w kaz?dym zakładzie produkcyjnym wykorzystuja?cym automatyzacje? przemysłowa?.

Jestes?my producentem i zarazem włas?cicielem marki oprogramowania przemysłowego dla cia?głych pomiaro?w emisji zanieczyszczen? do s?rodowiska.


pozostała oferta